FIBER ART - Galleri Grå, Stockholm

Fiberartsweden diskussion
FIBER ART
Galleri Grå, Stockholm
8 juni 1998
(scroll down for English version)
En diskussionskväll hölls på Galleri Grå inför utställningsserien Fiber Art I-III.

Veronika Nygren hälsade välkommen och berätta om den nystartade intresseorganisationen FAS, Fiber Art Sweden. William Easton, kvällens moderator och huvudtalare pratade om skillnader mellan textil konst och fiber art, som han ser som en egen genre. Easton har skrivit essän som ingår i den katalog som gjordes efter utställningarna.

Kvällen kom dock mest att handla om utbildningen på Konstfack. Dåvarande rektor, Johan Bengt-Pålsson deltog i seminariet.Planerna att med omedelbar verkan lägga ner utbildningen i textil konst på Konstfack blev ett hett debattämne.

Avslutningsvis lästes ett brev från Margareta Klingberg Om Fiber Art. Texten handlade om beteckningen Fiber Art i relation till konstens utveckling de senaste decennierna.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A debate-evening was held at Galleri Grå before the exhibitionserie Fiber Art I-III

Veronica Nygren opened and informed about the newstarted organisation of interest FAS, Fiber Art Sweden. William Easton, moderator of the evening and the mainspeaker talked about diffrenties between textile art and fiber art, which he define as a separate genre. Easton has written the esseae that is included in the catalog which was done after the exhibitions.

The evening was yet mostly a question of the education at Konstfack (National College of Art, Craft and Design) The principal at that time, Johan Bengt-Pålsson participated at the seminar. The plans to imediately close down the education in textile art at Konstfack became a hot subject.

Finally a letter from Margareta Klingberg was read About Fiber Art. The text dealed with the designation Fiber Art related to development of art the last decade.