I det andra rummet - - Utställningskatalog

I det andra rummet

En utställningskatalog togs fram i samband med utställningen I det andra rummet med text av Johanna Rosenqvist, fil.dr i konstvetenskap, frilans forskare och universitetslektor, Margareta Klingberg, konstnär och Heli Haapasalo, bitr. museichef på Hallwylska museet.

Att arbeta i nätverk: Mönster och förändring av Margareta Klingberg
Att arbeta och ingå i nätverk är både en dagsaktuell och uråldrig strategi. Ett nätverk kan beskrivas som ett ändamålsenligt och ibland komplext system av länkar vars syfte är att hålla samman och hålla ihop. I avsaknad av hierarkisk organisationsprincip och givet centrum bestäms dess form först när det tas i bruk.

Långt innan Nätet och Webben blev globalt accepterade beteckningar för ett världsomspännande kommunikationssystem använde filosofen Hannah Arendt väven som metafor för mänskliga relationer. Tal och handling pågår i ett rum mellan människor. I detta mellanrum upprättas en väv av relationer som både förbinder människor med varandra och skiljer dem åt, skriver hon. Individen ådagalägger sig själv genom att trä in sin tråd i ett redan givet mönster som förändrar väven. Arendt uppmärksammar det motsägelsefulla. Väven finns redan när individens handling sätter igång. Därför kan hon inte förverkliga alla mål som ursprungligen föresvävade henne. Men genom att trä in sin tråd i den väv hon inte själv vävt kan nya och ibland oavsiktliga historier frambringas. Mänskligt handlande innebär inte alltid förverkligandet av uppsatta mål. Men det kan innebära att man eftersträvar vissa mål.

När ett antal konstnärer sluter sig samman till ett nätverk förväntas sällan att de individuella konstnärskapen därmed ska krönas av framgång. De individuella målen förverkligar var och en på egen hand. Men i nätverket kan nya händelser och konstellationer uppstå. Gemensamt kan man eftersträva vissa mål.

Fiber Art Sweden bildades för att befrämja en konstart som verkar med textila medel och metoder. Både till innehåll och yttre uttryck manifesterar sig gruppen på skiftande sätt. Dess mobila  strategi är ett medvetet val. Kontinuerligt och konsekvent har man uppsökt nya platser, erövrat nya positioner och konfronterat olika kontexter. Gruppens hemsida www.fiberartsweden.nu är dess enda fasta punkt, dess virtuella besöksrum. Nästan alla i nätverket framträder nu i det Hallwylska palatsets reella salonger, rumsbildningar och passager.